Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021

 UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG TH TIẾN HƯNG B                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số: 19/THTHB

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban kiểm tra nội bộ

năm học: 2020-2021

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TIẾN HƯNG B  

 

- Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 4 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học.

Căn cứ công văn hướng dẫn số 514/PGDĐT ngày 24 tháng 9 năm 2020 về việc hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2020 - 2021.

- Thực hiện kế hoạch số:17/KH-THB ngày 05/10/2020 của trường Tiểu học Tiến Hưng B về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 – 2021.

- Căn cứ vào năng lực cán bộ và tình hình thực tế của trường tiểu học Tiến Hưng B.

Căn cứ Kế hoạch năm học 2020-2021 của Trường tiểu học Tiến Hưng B

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra nội bộ của Trường tiểu học Tiến Hưng B gồm các ông, bà có tên dưới đây: 

    1. Ông (Bà) Mai văn Mẩn, Chức vụ, Hiệu trưởng, Trưởng ban;

    2. Ông (Bà) Phạm Duy Kháng, Chức vụ, Phó hiệu trưởng, Phó trưởng ban;

               3. Mai Thị Kim Ngọc, Chức vụ, Y tế TV-TB; Thư ký ;

               4. Ông (Bà) Lê Văn Toàn, Chức vụ, Thanh tra; Thành viên;

               5. Ông (Bà) Đinh Thị Thanh Tâm, Chức vụ, Tổ trưởng tổ khối 1;

               6. Ông (Bà) Nguyễn Thị Lệ, Tổ trưởng tổ khối 2,3; Thành viên;

               7. Ông (Bà) Lê Thị Linh, Chức vụ: Kế toán-văn thư; Thành viên;

               8. Ông (Bà) Nguyễn Thị Đào, Tổ trưởng tổ khối 4-5; Thành viên;

               Điều 2. Ban kiểm tra có nhiệm vụ xây kế hoạch kiểm tra nội bộ trong năm học 2020-2021 và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban kiểm tra.

Điều 3. Các bộ phận có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                      

- Như Điều 3 (để th);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

                                                                                  

                                                                                      Mai Văn Mẫn
             UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG TIỂU HỌC TIẾN HƯNG B                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số: 18/KH-THTHB                                                 Tiến Hưng, ngày 08 tháng 10  năm 2020

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC

NĂM HỌC: 2020 - 2021

 

Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp tiểu học năm học 2020-2021 ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Phòng giáo Dục và đào tạo thành phố Đồng Xoài

Căn cứ công văn hướng dẫn số 514/PGDĐT ngày 24 tháng 9 năm 2020 về việc hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2020 - 2021.

Thực hiện kế hoạch số 17/KH-THB ngày  05/10/2020 của trường tiểu học Tiến Hưng B về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021;

Trường tiểu học Tiến Hưng B xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021 như sau.

 

I. Mục đích yêu cầu:

- Kiểm tra nội bộ nhà trường nhằm điều chỉnh, định hướng trong quá trình quản lý nhà trường nhằm đôn đốc thúc đẩy, hỗ trợ và gúp đỡ các thành viên được kiểm tra làm việc có hiệu quả hơn.

- Kiểm tra nội bộ phải đảm bảo tính đại trà, toàn diện, trực tiếp các nội dung và các đối tượng trong nhà trường; kiểm tra nội bộ nhằm thực hiện việc xem xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên trong nhà trườngnhằm phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế; từ đó điêù chỉnh kế hoạch, thúc đẩy các cá nhân, tập thể tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Công tác kiểm tra nội bộ được thực hiện trên nguyên tắc: Thủ trưởng đơn vị vừa là chủ thể kiểm tra vừa là đối tượng kiểm tra.

- Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị -xã hội trong nhà trường hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; Thực hiện xã hội hoá giáo dục, phối hợp tổ chức, huy động các lực lượng xã hội cùng tham gia hoạt động giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.

 

II. NHIỆM VỤ:

1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Tiếp tục kiện toàn ban KTNB nhà trường, nân cao chất lượng thành viên ban kiểm tra đảm bảo là những cán bộ, giáo viên có kinh nghiệm quản lý, năng lực chuyên môn, có phẩm chất, uy tín để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá.

- Nâng cao chất lượng hiệu quả các cuộc kiểm tra, tập trung chú trọng vào chất lượng các cuộc kiểm tra, sau kiểm tra phát hiện, xử lý dứt điểm, công khai nhằm tác động vào hệ thống.

-  Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết tố cáo, khiếu nại, phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Luật Phòng chống tham nhũng, Quy chế văn hoá nơi công sở. Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục và các hướng dẫn về công tác kiểm tra trường học.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

 

- Thành lập ban kiểm tra nội bộ nhà trường gồm HT, Phó HT, CTCĐ, Trưởng ban thanh tra nhân dân, tổ trưởng CM,...Có quyết định kèm theo);

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, tập huấn công tác tự kiểm tra nội bộ nhà trường cho ban chuyên môn và 100% giáo viên trong nhà trường để giáo viên nắm vững mục đích yêu cầu của công tác kiểm tra nội bộ trường học.

-  Thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra trong nhà trường đúng theo kế hoạch. Đảm bảo đầy đủ các nội dung sau kiểm tra.

- Tổ kiểm tra nội bộ kết hợp tốt với ban thanh tra nhân dân, công đoàn để giải quyết kịp thời các nội dung liên quan, kiến nghị với hiệu trưởng, các đoàn thể để giải quyết, sử lý dứt điểm các vấn đề sau kiểm tra.

- Đánh giá, điều chỉnh, bổ sung đầy đủ các kế hoạch trong năm học, sử lý kết quả, báo cáo, rút kinh nghiệm sau mỗi đợt kiểm tra.

 

III. Nội dung kiểm tra:

1.  Kiểm tra cơ sở vật chất. Kiểm tra phòng học, phòng làm việc, thiết bị phục vụ cho việc dạy, học làm việc; thời gian tháng 9/2020.

2.  Kiểm tra đội ngũ giáo viên, cán bộ và nhân viên. Kiểm tra hồ sơ giáo viên, trình độ chuyên môn, các văn bằng, chứng chỉ ... Thời gian tháng 10/2020.

3. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch năm học: Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch hoạt động năm, tháng , tuần, kế hoạch giảng dạy, thực hiện hồ sơ theo quy định. Thời gian tháng 10/2020.

4.  Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên.

Kiểm tra: Trình độ nghiệp vụ, thực hiện quy chế chuyên môn , kết quả giảng dạy.

những giáo viên được kiểm tra hoạt động sư phạm trong năm học 2020 – 2021 gồm 04 giáo viên; thời gian kiểm tra tháng 11/2020.

 

STT

Họ tên GV được kiểm tra

Môn

Họ tên, chức danh người kiểm tra

1

Đàm Thị Nguyệt

Tin học 3,4

Mai Văn Mẫn (HT)

Phạm Duy Kháng (PHT)

2

Nguyễn Thị Thơ

Toán + TNXH

3

Nguyễn Thị Thuỳ Vân   

Chính tả + Đạo đức

4

Nguyễn Thị Đào   

TV – Lịch sử

 

5. Kiểm tra công tác quản lí tài chính trong và ngoài ngân sách. Kiểm tra dự toán thu, chi, hồ sơ chứng từ, thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ.

6. Kiểm tra hồ sơ tổ khối, giáo viên khối 1 đến khối 5; 3 tổ, 14 giáo viên.

7. Kiểm tra lớp học sinh khối 1,5 mỗi khối 1 lớp

IV. Chương trình kiểm tra cụ thể

 

Số TT

Nội dung kiểm tra

Thời gian

Bộ phận phụ trách

Ghi chú

1

- Kiểm tra đội ngũ GV-CNV.

Tháng 9/2020

- Hiệu trưởng -TTra

- Văn thư kế toán  

 

2

- Kiểm tra cơ sở vật chất

Tháng 9,10/2020

- P Hiệu trưởng

- KT, BV

 

3

- Kiểm tra xây dựng, thực hiện kế hoạch năm học

Tháng  10/2020

Hiệu trưởng-PHT, các tổ trưởng

 

4

- Kiểm tra hoạt động sư phạm 4 giáo viên

Tháng  11/2020

- P Hiệu trưởng             các tổ trưởng

 

5

Kiểm tra công tác quản lý tài chính

Tháng  12/2020

- P Hiệu trưởng

- Kế toán, thủ quỹ, thanh tra.

 

6

- Kiểm tra Kiểm hồ sơ tổ khối 5 tổ

Tháng  2/2021

- P Hiệu trưởng

- Các Tổ chuyên môn

 

7

- Kiểm lớp học sinh.

Tháng 4,5 /2021;

- P Hiệu trưởng

- Thanh tra

 

 

- Hình thức kiểm tra: Định kỳ, đột xuất.

- Kết quả kiểm tra sẽ được dùng để đánh giá giáo viên hàng năm, xét khen thưởng, kỷ luật, nâng lương theo quy định về thi đua khen thưởng của nhà trường.

Trên đây là kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học của trường tiểu học Tiến Hưng B năm học 2020 - 2021. các đồng chí trong ban kiểm tra nghiên cứu và triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu quả. Trong quá trình trình thực hiện, kiểm tra nếu có điều gì vướng mắc cần báo cáo ngay với trưởng ban để giải quyết.

 

Nơi nhận:                                                                              HIỆU TRƯỞNG                                  

- Phòng GD&ĐT (Để báo cáo)

- Ban kiểm tra (để thực hiện)

- Lưu CM                                                                             

 

       Duyệt của phòng giáo dục&ĐT                                       MAI VĂN MẪN

  

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2020-2021

 

 1. Đ/c Trưởng ban - HT: Mai Văn Mẫn:

  + Chịu trách nhiệm điều hành chung: xây dựng kế hoạch tự kiểm tra năm học, thông qua Hội đồng giáo dục và thông báo công khai trong cơ quan, trình Trưởng phòng GD&ĐT phê duyệt; tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch.

  + Kiểm tra chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo quy định.

  + Kiểm tra đột xuất, toàn diện GV theo quy định.

 2. Đ/c phó ban-Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn: Phạm Duy Kháng.

- Tổ trưởng các đợt kiểm tra:

+ Kiểm tra, báo cáo việc thực hiện quy chế chuyên môn, trình độ đào tạo của các tổ, nhóm, cá nhân.

+ Kiểm tra việc triển khai và thực hiện chương trình, việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng dẫn của Bộ; việc triển khai các giải pháp để giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá giỏi; việc đổi mới phương pháp dạy học. Thực hiện, báo cáo các chuyên đề do cấp trên yêu cầu và nhà trường tổ chức. kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà trường, của tổ, nhóm đề ra.

+ Kiểm tra và chịu trách nhiệm về quy trình ra đề kiểm tra, việc chấm bài kiểm tra định kỳ và công tác liên quan đến chuyên môn của trường (chịu trách nhiệm về nội dung đề kiểm tra của trường, duyệt đề kiểm tra trước khi thực hiện). Lưu bài kiểm tra học kỳ, chịu trách nhiệm về công tác bảo mật các kỳ kiểm tra.

+ Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên; kiểm tra đánh giá việc soạn giảng, dạy và học, sử dụng đồ dùng dạy học, kết quả sử dụng đồ dùng dạy học; ứng dụng công nghệ thông tin.

+ Kiểm tra hoạt động học tập sinh hoạt vệ sinh, trang trí phòng học, các cuộc thi, hoạt động đoàn thể, thể dục thể thao; thi đua khen thưởng của giáo viên và học sinh; 

+ Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về chuyên môn theo quy định.

3. Đ/c thư ký: Mai Thị Kim Ngọc.  

+ Kiểm tra kế hoạch, báo cáo mua sắm bổ sung về cơ sở vật chất.

+ Tổng hợp, ghi biên bản kiểm tra của nhà trường.

+ Kiểm tra, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất CSVC, tài chính

- Các đ/c thành viên là CTcông đoàn và trưởng ban thanh tra nhân dân:

+  Kiểm tra việc thực hiện quy định về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục: đội ngũ, kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị…

+ Kiểm tra việc chấp hành pháp luật, các cuộc vận động của ngành.

+ Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ trong mọi hoạt động nhà trường.

+ Kiểm tra kế hoạch, kết quả việc thực hiện thu chi kinh phí trong, ngoài ngân sách của nhà trường.

4. Các đ/c thành viên là tổ trưởng chuyên môn, tổng phụ trách:

+ Kiểm tra và chịu trách nhiệm về quy trình ra đề kiểm tra, việc chấm bài kiểm tra học kì và cuối năm học, công tác liên quan đến các cuộc thi của tổ, khối chuyên môn.

+ Kiểm tra lớp học sinh, việc nhận xét, đánh giá học sinh theo thông tư 30,22 của  giáo viên trong tổ, khối CM.

+ Tổ chức kiểm tra sổ sách chuyên môn; kiểm tra đánh giá sử dụng đồ dùng dạy học, đánh giá chất lượng giờ dạy, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng giáo án điện tử của các thành viên trong tổ, khối.

 

Tin Mới
Thống kê truy cập
 • Đang online: 3
 • Hôm nay: 56
 • Trong tuần: 399
 • Tất cả: 23648
2015 © Trường Tiểu Học Tiến Hưng B
Chịu trách nhiệm: Hiệu trưởng Mai Văn Mẫn
Địa chỉ: Xã Tiến Hưng - TP Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước
Thiết kế bởi VNPT Bình Phước