KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC: 2020-2021 TỔ KHỐI 1

 

UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI TRƯỜNG TH TIẾN HƯNG B

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do- Hạnh phúc

Số /KH –THTHB KHỐI 1

                   Tiến Hưng,  ngày 16 tháng 10 năm 2020

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KHỐI I

TRƯỜNG TIỂU HỌC TIẾN HƯNG B NĂM HỌC 2020 - 2021

 


Chủ đề năm học:

Tập thể CB-GV-NV-HS và CMHS trường tiểu học Tiến Hưng B  quản lý, giảng dạy và học tập theo các tiêu chí của Trường học thân thiện, học sinh tích cực

 

Căn cứ Nghị quyết số 29 –NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường tiểu học;

CV 3535/BGDDT ngày 19/8/2019 V/v Hướng dẫn thực hiện nội dung Hoạt động trải nghiệm trong chương trình GDPT 2018.

Căn cứ Quyết định số 1862/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước.

Căn cứ Công văn số 2749/SGDĐT-GDTHMN ngày 10/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021.

Căn cứ Công văn số 489/PGDĐT-TH ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Phòng GD&ĐT thành phố Đồng Xoài về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 cấp tiểu học.

                     Tổ khối 1 trường Tiểu học Tiến Hưng B xây dựng kế hoạch giáo dục, năm học 2020 - 2021 như sau:

I. Bối cảnh giáo dục của địa phương và nhà trường.

1. Bối cảnh bên ngoài.

1.1. Thời cơ.

     Chương trình giáo dục phổ thông được xây dựng trên cơ sở quan điểm của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; kế thừa và phát triển những ưu điểm của các chương trình giáo dục phổ thông đã có của Việt Nam, đồng thời tiếp thu thành tựu nghiên cứu về khoa học giáo dục và kinh nghiệm xây dựng chương trình theo mô hình phát triển năng lực của những nền giáo dục tiên tiến trên thế giới; gắn với nhu cầu phát triển của đất nước, những tiến bộ của thời đại về khoa học - công nghệ và xã hội; phù hợp với đặc điểm con người, văn hoá Việt Nam, các giá trị truyền thống của dân tộc. UBND thành phố quy hoạch phát triển GD&ĐT giai đoạn 2016 - 2025; UBND thành phố quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, bổ sung đội ngũ giáo viên; chất lượng GD&ĐT có nhiều chuyển biến tích cực.

Phong trào giáo dục địa phương phát triển, các trường mần non, tiểu học, THCS có 4/5 trường đạt chuẩn Quốc gia.

1.2. Thách thức.

Tâm lý lo lắng của phụ huynh học sinh khi triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đội ngũ giáo viên được đào tạo, giảng dạy theo hướng “trang bị kiến thức cho học sinh” nay chuyển sang dạy học theo định hướng “Phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh”; giáo viên kiêm nhiệm công việc, một số giáo viên gặp khó khăn đổi mới phương pháp dạy học.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị xuống cấp; trường xa khu trung tâm, giao thông đi lại khó khăn.

Học sinh dân tộc ít người còn hạn chế về Tiếng việt, ngại giao tiếp, ý thức tự học, tự rèn chưa cao.

Một số phụ huynh kinh tế còn khó khăn, chưa quan tâm đến việc học tập của con em.

2. Bối cảnh bên trong tổ khối, nhà trường.

2.1. Điểm mạnh của tổ khối, nhà trường.

Luôn nhận được sự quan tâm của sự chỉ đạo của nhà trường, Phòng GD&ĐT thành phố  về thực hiện nhiệm vụ năm học; chính quyền địa phương quan tâm đến công tác giáo dục.

Đội ngũ trình độ đạt chuẩn 100%, có trách nhiệm với công việc. Khuôn viên nhà trường sạch - đẹp; cơ sở vất chất 100% kiên cố và bán kiên cố, đủ 1 phòng học/1 lớp, đủ các phòng chức năng; trang thiết bị đáp ứng yêu cầu phục vụ cho dạy - học; chế độ chính sách của giáo viên và học sinh được chi trả kịp thời đầy đủ.

Phụ huynh học sinh có sự phối hợp với nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi việc huy động học sinh ra lớp; học sinh ngoan và có ý thức rèn luyện, thi đua trong học tập.

2.2. Điểm yếu .

Địa bàn thực hiện nhiệm vụ của nhà trường rộng; xa trung tâm, giao thông đi lại khó khăn.

Nhận thức của học sinh chưa đồng đều, một số em còn chậm, kỹ năng sống,  giao tiếp tiếng Việt còn hạn chế.

Một số phụ huynh còn tư tưởng trông chờ ỷ lại, thường xuyên đi làm ăn xa để con ở nhà cho ông bà nên công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình chưa hiệu quả.

Ngân sách nhà nước cấp đáp ứng nhu cầu tối thiểu chi hoạt động chuyên môn; công tác xã hội hóa chưa đáp ứng nhu cầu đầu tư xây dựng.

3. Định hướng xây dựng kế hoạch của tổ khối, nhà trường.

Xây dựng trường học an toàn, thân thiện, bình đẳng, kỷ cương; nâng cao chất lượng giáo dục; cán bộ, giáo viên tích cực, sáng tạo; học sinh có cơ hội học tập, phát triển năng lực và phẩm chất, yêu thích đi học, cảm nhận mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

 Đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cho việc tham gia chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1.

 Thực hiện tốt quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục theo thông tư 32/2018/TT-BGD&ĐT.

II. Mục tiêu giáo dục của tổ khối, nhà trường.

1. Mục tiêu chung.

Giúp học sinh hình thành và phát triển những yếu tố căn bản đặt nền móng cho sự phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực; định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng và những thói quen, nền nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt.

Duy trì các tiêu chuẩn của trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, học sinh năng khiếu, các hoạt động trải nghiệm.

Cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị đầy đủ, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển của giáo dục.

2. Mục tiêu cụ thể.

Thực hiện hiệu quả về đổi mới giáo dục, dạy học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực của người học, học sinh 100% được đánh giá mức đạt trở lên về phẩm chất và năng lực, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào thực tế.

Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của học sinh.

Bồi dưỡng, phát triển học sinh năng khiếu, tổ chức các câu lạc bộ để phát huy năng lực của học sinh.

Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực.

Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ, nâng cao kiến thức trình độ chuyên môn, đổi mới sinh hoạt chuyên môn tổ (nhóm).

Tạo không khí làm việc thân thiện, dân chủ; phát huy năng lực, sở trường, khả năng sáng tạo của giáo viên, thực hiện tốt văn hóa công sở.

III. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

1. Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục
Trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, chỉ đạo giáo viên xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, cụ thể:
- Xây dựng kế hoạch giáo dục đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, lựa chọn nội dung giáo dục tự chọn môn tiếng Anh và xây dựng các hoạt động giáo dục phù hợp với nhu cầu của học sinh và điều kiện của nhà trường, địa phương phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học.
- Xây dựng kế hoạch giáo dục đảm bảo phân bổ hợp lí giữa các nội dung giáo dục, giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập, yêu cầu cần đạt của chương trình; tạo điều kiện cho học sinh được học tập các môn học tự chọn và tham gia các hoạt động giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Thời khóa biểu được sắp xếp một cách khoa học, đảm bảo tỉ lệ hợp lí giữa các nội dung dạy học và hoạt động giáo dục, phân bổ hợp lí về thời lượng, thời điểm trong ngày học và tuần học phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi học sinh tiểu học.
- Tích cực, chủ động tham mưu chính quyền địa phương quan tâm đầu tư kinh phí  tu sửa, cải tạo để đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định; đảm bảo tỉ lệ và cơ cấu giáo viên dạy đủ các môn học và hoạt động giáo dục theo quy định. Thực hiện phong trào “Giữ vở sạch, viết chữ đẹp” một cách thiết thực, nhẹ nhàng, hiệu quả, trong đó đề cao vai trò của giáo viên trong rèn luyện chữ viết cho học sinh. Mỗi tháng
kiểm tra chữ viết của học sinh, có đánh giá, nhận xét cụ thể.
        2. Ðổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá học sinh tiểu học
a) Đổi mới phương pháp dạy học
Hướng dẫn giáo viên chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện quy trình dạy học. Tăng cường tổ chức các trò chơi học tập; cho học sinh múa, hát và thể dục giữa tiết học để tránh sự đơn điệu và lặp đi lặp lại. Trong quá trình dạy học, giáo viên có thể cho học sinh nắm nghĩa của một số từ để giúp học sinh tích cực hóa vốn từ. Quan tâm đến các kĩ năng đọc hiểu, nói; cho phép giáo viên thay đổi ngữ liệu trong bài học để phù hợp với thực tế của học sinh. Tạo cơ hội cho học sinh được hoạt động, luyện tập, củng cố các kiến thức, kĩ năng đã học, đặc biệt là tăng cơ hội cho học sinh được luyện đọc, luyện viết, đặt câu. Hướng dẫn phụ huynh cách đánh vần, phân tích tiếng và tên một số chữ cái (tên chữ, tên âm) khác với Tiếng Việt 1 hiện hành để phụ huynh hỗ trợ cho học sinh khi luyện tập ở nhà.
b) Đổi mới đánh giá học sinh
Thực hiện đổi mới đánh giá học sinh theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày .. .../.../2020 Quy định đánh giá học sinh tiểu học. Thực hiện khen thưởng học sinh thực chất, đúng quy định; tránh tùy tiện, máy móc, khen tràn lan gây bức xúc cho cha mẹ học sinh và dư luận xã hội. Tổ chức thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục cuối năm học một cách nghiêm túc, phù hợp với từng nhóm đối tượng, kiên quyết không để học sinh “ngồi nhầm lớp”.  
c) Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống
Thực hiện dạy học gắn kết giữa kiến thức được học với vận dụng vào cuộc sống; tăng cường các hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống của học sinh. Lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, xây dựng thói quen hình thành nhân cách; tăng cường giáo dục pháp luật; giáo dục nhận thức về quyền của trẻ em; bình đẳng giới; phòng chống tai nạn thương tích; chú trọng giáo dục kĩ năng sống; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học; tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; bảo vệ môi trường; phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, giáo dục an toàn giao thông…
      3. Nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Anh
-
Dạy học tiếng Anh theo hướng thực hiện chương trình tiếng Anh mới, tránh dàn trải, hiệu quả thấp.
- Tăng cường đổi mới phương pháp, cách thức dạy học: Khuyến khích giáo viên áp dụng mô hình dạy học theo các hoạt động giao tiếp trong đó lấy hoạt động giao tiếp vừa là mục đích vừa là phương tiện dạy học. Khi thực hiện mô hình này, lưu ý một số điểm sau:
+ Tăng cường các hoạt động học tập ngoài lớp học: Tổ chức câu lạc bộ nói tiếng Anh; giao lưu với các bạn khác lớp, khác trường; tạo điều kiện cho học sinh gặp gỡ và nói tiếng Anh với người nước ngoài; tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động viết vẽ để giới thiệu về bản thân, gia đình, nhà trường, v.v... bằng Tiếng Anh. Tăng cường giao lưu câu lạc bộ nói tiếng Anh cấp trường trong các tiết chào cờ tuần đầu của tháng. Tổ chức cuộc thi rung chuông vàng môn tiếng Anh cấp trường,

+ Giảm áp lực về ghi nhớ máy móc từ vựng và ngữ pháp cho học sinh. Việc ghi nhớ từ vựng/cấu trúc ngữ pháp phải thông qua các hoạt động giao tiếp, không yêu cầu học sinh học thuộc lòng mà không có ngữ cảnh sử dụng ngôn ngữ.

       4. Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
a) Đối với trẻ khuyết tật:
Điều tra nắm chắc số liệu trẻ em khuyết tật trong độ tuổi tiểu học, huy động tối đa số trẻ khuyết tật học hòa nhập. Thực hiện nghiêm túc Công văn số 2248/SGDĐT-GDTH ngày 25/11/2015 của Sở GDĐT về việc quản lí và giáo dục học sinh khuyết tật học hoà nhập tại các trường phổ thông.
Hướng dẫn phụ huynh học sinh hoặc người đại diện hợp pháp của học sinh xác định mức độ tật hoặc cấp lại giấy chứng nhận khuyết tật cho học sinh theo quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH, ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện; thực hiện chế độ chính sách cho học sinh khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật.
Bảo đảm các điều kiện để trẻ em khuyết tật được tiếp cận với giáo dục, tăng cường giáo dục hòa nhập; tăng cường tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên về vấn đề giáo dục hòa nhập. Xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân đối với từng học sinh khuyết tật và loại tật, mức độ tật cụ thể, trong đó học sinh học hòa nhập được học tập và đánh giá theo kế hoạch giáo dục cá nhân; tùy theo dạng tật, mức độ khuyết tật mà học sinh được miễn một phần, một số nội dung, một số môn học với mục tiêu giúp học sinh khuyết tật được tương tác cùng bạn bè, các em hòa nhập và yêu cuộc sống.
b) Đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn:
Thực hiện theo Thông tư số 39/2009/TT-BGDĐT ngày 19/12/2009 của Bộ GDĐT ban hành quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Toàn trường có 37 học sinh thuộc diện học sinh nghèo khó khăn, không được phụ huynh quan tâm đúng mức. Chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm xây dựng kế hoạch phối hợp, kèm cặp giáo dục học sinh; kịp thời động viên, chia sẻ giúp các em có ý thức vươn lên trong học tập. Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách, kinh phí hỗ trợ chi phí học tập, vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn hỗ trợ chia sẽ khó khăn giúp các em có điều kiện đến trường.
5. Tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; phát triển thư viện trường tiểu học đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực cho học sinh
Tham gia, tổ chức  các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa sang hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm nhằm phát triển, bồi dưỡng năng lực, phẩm chất cho học sinh; tập trung vào các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống, kĩ năng tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại, bạo lực, ý thức giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp; thực hiện tốt giáo dục thực hành tâm lí học đường cho học sinh tiểu học, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe và làm quen với một số nghề truyền thống ở địa phương,.. Tăng cường tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kĩ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GDĐT ban hành quy định về Quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, Công văn số 1528/SGDĐT-CTTT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.
        Tham gia giao lưu tuổi thơ khám phá cấp trường, ngày Hội thiếu nhi vui khỏe, thi rung chuông vàng môn tiếng Anh, Chương trình tết yêu thương. Chỉ đạo các câu lạc bộ thể dục thể thao, câu lạc bộ văn, toán tuổi thơ, câu lạc bộ tiếng Anh…hoạt đồng thường xuyên, đem lại hiệu quả thực chất. Phối hợp với Hội phụ huynh tổ chức cho học sinh tham quan, tìm hiểu di tích, lịch sử, địa chỉ đỏ.
Tham gia các hoạt động giáo dục tại thư viện nhằm phát huy tốt phát triển văn hóa đọc cho học sinh góp phần tích cực nâng cao chất lượng dạy và học, khuyến khích và tạo thói quen đọc sách cho học sinh và giáo viên
6. Đổi mới công tác phát triển đội ngũ giáo viên giáo dục tiểu học
Từ năm học 2020-2021, sử dụng bảng tổng hợp đánh giá, học bạ, phiếu báo giảng điện tử; khuyến khích giáo viên sử dụng giáo án điện tử, máy tính khi lên lớp (không nhất thiết phải in ra giấy) nhằm giảm áp lực về hồ sơ, sổ sách cho giáo viên.
Giáo viên tham gia tập huấn nâng cao năng lực quản lí và tổ chức dạy học học tích cực để chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện CTGDPT 2018.
Thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo; mỗi thầy giáo, cô giáo phải thực sự là tấm gương sáng cho các em học sinh noi theo. Kiên quyết “nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”.
Tiếp tục công tác bồi dưỡng thường xuyên, xây dựng văn hóa tự học, tự bồi dưỡng, tổ chức tốt các chuyên đề  nâng cao  kiến thức, nghiệp vụ sư phạm. Tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tổ. 
IV. Nội dung thực hiện chương trình giáo dục.

1.  chương trình các môn học

1.1. Kế hoạch chung (Đính kèm kế hoạch giáo dục của các tổ khối.

Căn cứ khung chương trình giáo dục phổ thông 2018 ban hành theo Thông tư 32/2018 của Bộ GD&ĐT và các văn bản hướng dẫn nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục chi tiết cho các môn học.

 Kế hoạch dạy học đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của tổ khối,  nhà trường, đối tượng học sinh theo từng lớp, đồng thời phải đảm bảo dạy học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực của người học.

Giaos viên có trách nhiệm xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học, thiết kế tiến trình dạy học trong mỗi môn học, chủ đề dạy học; các chủ đề phù hợp, theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động trải nghiệm giúp học sinh vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh phải phù hợp với điều kiện thực tế củatổ khối, nhà trường, địa phương, khả năng học tập của học sinh.

1.2. Quy định thời gian học.

Tổng thời gian thực học là 35 tuần (học kỳ I: có 18 tuần thực học, học kỳ II: có 17 tuần thực học).

Học kì I bắt đầu sau khai giảng (07/9/2020) đến hết ngày 15/01/2021.

Học kì II  bắt đầu từ ngày 18/01/2021, hoàn thành chương trình giáo dục trước ngày 24/5/2021.

1.3. Quy định số tiết dạy (Đính kèm phụ lục 1)

2. Các hoạt động giáo dục.

2.1. Bồi dưỡng học sinh có năng khiếu

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên chuyên kết hợp bồi dưỡng cho học sinh, lên thời khóa biểu, ký duyệt giáo án của giáo viên.

Thực hiện các buổi chuyên đề liên quan đến công tác bồi dưỡng học sinh

Giáo viên xây dựng chương trình bồi dưỡng từng bộ môn của lớp và theo dõi tiến độ chương trình bồi dưỡng.

Theo dõi chất lượng các lớp bồi dưỡng nhằm đảm bảo chất lượng đội tuyển, đánh giá đề xuất lựa chọn, bổ sung học sinh.

Đối với giáo viên bồi dưỡng học sinh:

Lập danh sách đội tuyển học sinh giỏi theo các môn

Thực hiện đúng theo thời khoá biểu đã phân công

Giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh phải có giáo án, kiểm tra vào thứ 6 hàng tuần. GV cần lựa chọn nội dung, phương pháp bồi dưỡng tốt nhất để bồi dưỡng HS đạt kết quả cao nhất.

Thời gian thực hiệnDạy vào buổi chiều theo lịch của nhà trường.

2.2. Hỗ trợ học sinh hạn chế

Lập danh sách học sinh nhận thức chậm đối với môn Tiếng Việt, Toán. Trên cơ sở đó giáo viên phụ đạo học sinh nhận thức chậm. Cụ thể như sau:

Khối

Nội dung bồi dưỡng

Giáo viên phụ trách

1A

Môn Toán, Tiếng Việt

Đinh Thị Thanh Tâm

1B

Môn Toán, Tiếng Việt

Đinh Thị Nhuần

 

Các môn học khác có học sinh nhận thức chậm giáo viên dạy có trách nhiệm phụ đạo HS ngay trong giờ học, giờ truy bài

Đối với Tổ chuyên môn: Theo dõi kết quả tiến bộ của hs yếu ở các môn học qua từng học kỳ, có giải pháp hỗ trợ giáo viên phụ đạo học sinh yếu.

Đối với giáo viên phụ đạo:

Lập danh sách học sinh chưa đạt chuẩn do mình phụ trách, theo dõi sự tiến bộ của các em từ ý thức và qua kết quả học tập trong các giờ học.

Có trách nhiệm phối hợp với giáo viên chủ nhiệm và gia đình học sinh thường xuyên động viên, khuyến khích các em học sinh tạo sự cố gắng thực sự trong học tập và rèn luyện ý thức đạo đức, nhằm kịp thời khắc phục tình trạng học sinh yếu kém, lười học tập...

Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn theo dõi sát, hướng dẫn phương pháp học tập, tổ chức truy bài đầu giờ, phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh để giúp đỡ học sinh yếu kém tiến bộ; thực hiện đôi bạn cùng tiến, nhóm bạn học tập...

Thời gian thực hiện: Trong các tiết học, các giờ truy bài.

3. Tham gia các hội thi

3.1. Đối với giáo viên.

 

Hội thi

Cấp trường

Cấp thành phố

Cấp tỉnh

Ghi chú

Thi  giáo viên giỏi

5

2

 

 

Thi giáo viên chủ nhiệm giỏi

2

 

 

 

3.2 Đối với học sinh

Hội thi

Cấp trường

Cấp thành phố

Cấp tỉnh

Ghi chú

Thi  giao lưu tiếng việt

2

1

 

 

Thi kể chuyện đạo đức

2

 

 

 

 

4.Hoạt động trải nghiệm, ngoài giờ lên lớp. (Đính kèm phụ lục 2)

5. Các câu lạc bộ

  Giáo viên lựa chọn học sinh ở từng bộ môn nhận thức tốt, có năng khiếu ở tất cả các khối lớp để thành lập các câu lạc bộ:

Câu lạc bộ Toán tuổi thơ.

Câu lạc bộ em yêu Tiếng Việt,

Câu lạc bộ Tiếng Anh,

Nhóm bạn yêu thích hội họa, âm nhạc.

Thành lập các Câu lạc bộ và phân công giáo viên phụ trách như sau:

 Khối

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Âm nhạc

Mĩ thuật

1

Đinh T Thanh Tâm

Đinh Thị Nhuần

Tống Hồng Ngọc

Đinh Thị Vân

Nguyễn T Thùy Vân

 

 6. Các hoạt động ngoại khóa.

Tham gia các hoạt động giáo dục kĩ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GDĐT quy định về Quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Tham gia các loại hình hoạt động trải nghiệm gồm:

Sinh hoạt dưới cờ gồm hoạt động nghi lễ và các hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường, nói chuyện truyền thông các vấn đề xã hội như tuyên truyền các dịch bệnh, tuyên truyền chủ đề hoạt động tháng.

Tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chủ đề Hoạt động NGLL thường xuyên và hoạt động ngoài giờ lên lớp định kỳ. Hình thức tổ chức sinh hoạt thường xuyên  được thực hiện đều đặn từng tuần, thực hiện ở trường và cả ở nhà với nhiệm vụ trải nghiệm được giao như nhau đến từng học sinh.

Hoạt động ngoài giờ lên lớp định kỳ :

Giáo dục thông qua các hoạt động văn hoá - thể thao và vui chơi: Các hội thao, hội thi (Hội khoẻ Phù Đổng), các cuộc thi văn hoá, văn nghệ của học sinh.

Tăng cường lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống; giáo dục phòng chống các tệ nạn xã hội, ma túy, bảo vệ môi trường; giáo dục an toàn giao thông,… thông qua các hoạt động trải nghiệm trong nhà trường.

* Tổ chức thực hiện:

Tổ khối xây dựng kế hoạch phối hợp Ban ĐDCMHS về tổ chức hoạt động trải nghiệm cho tất cả học sinh theo kế hoạch thời gian năm học của trường.

Phối hợp với TPT của trường xây dựng kế hoạch cụ thể về hoạt động trải nghiệm, trình BGH và BĐDCMHS trường phê duyệt kế hoạch thực hiện.

GVCN các lớp phối hợp với Ban đại diện hội cha mẹ học sinh các lớp, giáo viên bộ môn phối hợp để triển khai thực hiện các hoạt động trải nhiệm cho học sinh:

V. Khung thời gian hoạt động trong ngày. (Đính kèm phụ lục 3)

Thứ 2,3, học 2 buổi/ngày, sáng 4 tiết, chiều 3 tiết

Thứ 4,5,6 học 2 buổi/ngày, sáng 4 tiết, chiều 2 tiết.

Thời gian mỗi tiết 40 phút.

          VI. Kế hoạch tổng hợp của năm học 2020 – 2021 ( đính kèm phụ lục 4 )

          VII. Tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục.

7.1. Công tác quản lý chỉ đạo.

Nhiệm vụ chung.

Chỉ đạo toàn diện các hoạt động của tổ khối theo kế hoạch đã đề ra;

Phối hợp với tổ chức Công đoàn; đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức đoàn thể trong tổ để thống nhất kế hoạch hoạt động theo năm, tháng, tuần..

Thường xuyên kiểm tra, rà soát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị theo kế hoạch đã được lập; tổ chức hội ý để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kịp thời khi có các hoạt động phát sinh hoặc các hoạt động bị chồng chéo.

7.1.1. Tổ trưởng tổ chuyên môn.

Có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động chuyên môn của tổ theo năm, tháng, tuần (bao gồm kế hoạch khung thời gian và các kế hoạch đầu việc được BGH giao phụ trách);

Hướng dẫn giáo viên lập kế hoạch cá nhân (kế hoạch giáo dục và các hoạt động chuyên môn);

Trình BGH phê duyệt kế hoạch của tổ; kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của các thành viên trong tổ; kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch trong phạm vi của tổ mình phụ trách.

Giám sát và tư vấn cho giáo viên thực hiện các hoạt động chuyên môn theo nội dung kế hoạch đã xây dựng.   

7.1.2. Giáo viên,

          Căn cứ vào kế hoạch của trường, của tổ, mỗi cá nhân xây dựng cho mình Kế hoạch dạy học và kế hoạch thực hiện các hoạt động giáo dục được Ban giám hiệu và tổ trưởng phân công (bao gồm kế hoạch năm, chủ đề, tuần, ngày);

Kế hoạch của mỗi cá nhân phải được xây dựng dựa trên chỉ tiêu đề ra của BGH; đảm bảo tính đồng bộ, liên thông với kế hoạch chung của nhà trường;

          Trình tổ trưởng, BGH phê duyệt kế hoạch; không được tự động điều chỉnh kế hoạch khi chưa được sự đồng ý và thống nhất của tổ trưởng và BGH.

7.2. Công tác kiểm tra

- Thực hiện đánh giá chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

- Đảm bảo giáo viên dạy đúng, đủ nội dung chương trình, đạt được yêu cầu kiến thức kỹ năng của từng bài học theo hướng dẫn điều chỉnh nội dung các môn học.

- Sử dụng thiết bị dạy học, xây dựng kế hoạch bài học, đổi mới phương pháp, tổ chức các hoạt động cho học sinh, thực hiện các quy chế lên lớp, kiểm tra, đánh giá học sinh...

- Các hình thức kiểm tra:

         + Kiểm tra định kỳ gồm có: Hồ sơ, dự giờ, thăm lớp, sử dụng đồ dùng dạy học, (3 lần/năm học vào các tháng 10,12, 3).

         + Kiểm tra theo chuyên đề: Đánh giá học sinh (tháng 1, tháng 5), phong trào vở sạch chữ đẹp (tháng 11, tháng 4), hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm (tháng 9, tháng 2).

* Biện pháp:        

- Quản lý tổ khối cần sâu sát lắng nghe, giải quyết kịp thời những ý kiến đúng, nguyện vọng chính đáng củ GV, HS và phụ huynh.

- Đưa quy chế dân chủ đã có về tổ chuyên môn rà soát, bổ sung có ý kiến kịp thời để hoàn thiện Quy chế dân chủ.

7.3. Chế độ thông tin báo cáo

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức đầy đủ hơn ý nghĩa và giá trị của dân chủ tới GV hiểu việc xây dựng quy chế dân chủ là trách nhiệm của mình, qua đó xây dựng tổ khối, nhà trường phát triển.

          - Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kì và đột xuất.

          - Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc đổi mới công tác quản lý, sử dụng phần mềm Vnedu, EQMS, EMIS.

* Biện pháp:        

- Coi thông tin báo cáo là một trong các hoạt động quan trọng của quản lý giáo dục trong nhà trường. Thực hiện thông tin báo cáo theo quy định, đảm bảo thông tin hai chiều chính xác, kịp thời và đầy đủ.

- Ứng dụng CNTT vào việc gửi và nhận công văn, báo cáo; thường xuyên truy cập mạng 2 lần/ngày.

7. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục

- Quan tâm nhiều hơn cho công tác truyền thông giáo dục để cha mẹ học sinh, xã hội hiểu và chia sẻ, đồng thuận với chủ trương đổi mới giáo dục tiểu học.

- Tạo sự phối hợp kịp thời, hiệu quả của các ban ngành đoàn thể, sự vào cuộc của các cấp chính quyền từ quận đến phường.

* Biện pháp:       

- Thường xuyên cập nhật, phổ biến và thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật,

- Nâng cao chất lượng website của nhà trường, phân công giao trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chuyên môn trong việc cập nhật tin bài phản ánh các hoạt động của trường.

- Quan tâm tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến để lan tỏa, khích lệ các thầy cô giáo, các em học sinh phấn đấu vươn lên.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2020 - 2021 của tổ khối 1, Trường Tiểu học Tiến Hưng B. Kế hoạch này đã được tập thể GV đóng góp ý kiến chỉnh sửa và đi đến thống nhất. Đây là cơ sở tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021 trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc các đ/c GV trong tổ chủ động báo cáo về tổ khối để được hướng dẫn, điều chỉnh, bổ sung kịp thời. Tổ khối yêu cầu các giáo viên trong tổ phối hợp thực hiện./.

 PHÊ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

TỔ KHỐI TRƯỞNG

 

 

 

 

Đinh Thị Thanh Tâm

 

Tin Mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 48
  • Trong tuần: 123
  • Tất cả: 28092
2015 © Trường Tiểu Học Tiến Hưng B
Chịu trách nhiệm: Hiệu trưởng Mai Văn Mẫn
Địa chỉ: Xã Tiến Hưng - TP Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước
Thiết kế bởi VNPT Bình Phước