KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC: 2020-2021; TỔ KHỐI 1

 

UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

TRƯỜNG TIỂU HỌC TIẾN HƯNG B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /KH-THTHB KHỐI 1

Tiến Hưng, ngày 12 tháng 10 năm 2020.

 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020 - 2021

Căn cứ Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học;

Căn cứ Quyết định số 1862/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Công văn số 2749/SGDĐT-GDTHMN ngày 10/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021;

Căn cứ Công văn số 489/PGDĐT-TH ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Phòng GD&ĐT thành phố Đồng Xoài về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 cấp tiểu học;

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, của đơn vị, trên cơ sở những kết quả đạt được, những hạn chế trong năm học 2019 - 2020, tổ khối 1, trường Tiểu học Tiến Hưng B xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, năm học 2020 - 2021 như sau:

Phần A. Đánh giá tình hình nhà trường, năm học 2019 – 2020

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, năm học 2019 - 2020

a. Kết quả đạt được

- Năng lực của cán bộ quản lý. So với với chỉ tiêu đề ra đạt 100%.

- Trình độ đào tạo của giáo viên (đạt chuẩn: 4 người/4 nữ, tỉ lệ: 100%). - Giáo viên dạy giỏi:

 + Cấp trường: 4 đạt 100%;

- Giáo viên chủ nhiệm giỏi: 2 đạt 100%;

- Kết quả bồi dưỡng chuyên môn, bồi dưỡng thường xuyên (Xếp loại giỏi: 3 người/3 nữ, tỉ lệ: 75%; Xếp loại khá: 1 người/1 nữ, tỉ lệ: 25%).

- Số SKKN đăng ký viết trong năm của GV/năm: 3/3 nữ; tỷ lệ: 75%

- Số tiết dự giờ của GV/năm: 72 tiết 100%.

- Số tiết thao giảng của giáo viên cả năm: 24 tiết.

- 2 chuyên đề, ngoại khóa mở trong năm đạt 100%.

- Công tác dạy thêm, học thêm: (số giáo viên thực hiện nghiêm 4)

- Kết quả học sinh đạt phẩm chất, năng lực. 98,6 đạt %.

- Kết quả học sinh hoàn thành chương trình lớp học: 98,6%.

- Kết quả học sinh được khen thưởng cấp trường 50 em. Đạt 68,5%.

- Kết quả thi giáo viên dạy giỏi cấp trường đạt: 3 GV.

- Kết quả bình xét giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường đạt: 2 GV.

- Kết quả Vở sạch - Chữ đẹp. So với với chỉ tiêu đề ra đạt 100%.

4. Kết quả chung

1. Tổ: Lao động Tiên tiến

2. Tỷ lệ GV toàn tổ đạt LĐTT: 4/4 đạt 100%

3. Danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp: cấp cơ sở: 0

4. Công đoàn: Vững mạnh;

5. Tổ: Đạt chuẩn cơ quan văn hóa

II. Hạn chế, nguyên nhân.

Chỉ tiêu hoàn thành lớp học chưa đạt (còn 01hs lớp 1 chưa hoàn thành).

việc đầu tư tập luyện cho các hội thi trong, học sinh còn hạn chế. 

Tỷ lệ viết sáng kiến cấp thành phố chưa đạt.

III. Bài học kinh nghiệm

Cần khuyến khích, động viên, đầu tư thời gian, tập luyện cho các hội thi giáo viên, học sinh trong các hội thi.

Động viên, khuyến khích giáo viên tham gia viết sáng kiến; cung cấp đủ tài liệu để giáo viên tham khảo; động viên kịp thời.

Phần B. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021

Chủ đề năm học: Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.

I. Tình hình chung năm học 2020 - 2021

1. Quy mô phát triển

1.1. Thông tin về trường lớp học sinh (Theo mẫu 1 đính kèm).

Năm học 2020 - 2021, tổ khối 1 có: Tổng số lớp: 2 lớp/75 học sinh/39 nữ/; Dân tộc 3/1 nữ dân tộc (bình quân 37,5 học sinh/1 lớp. Trong đó:

- Lớp học 1 buổi/ngày: Không.

- Lớp học 2 buổi/ngày: 2 lớp/75 học sinh/39 nữ/ 3 dân tộc/1 nữ.

Lớp học bán trú: 01 lớp/41học sinh; Nữ: 23; DT: 01

- Huy động học sinh 6 tuổi trên địa bàn học lớp 1: (Theo mẫu 2 đính kèm).

1.2. Thông tin về giáo viên (Theo mẫu 3,4 đính kèm).

- Tổng số GV: 5/5 nữ. Giáo viên đứng lớp: 5/5 nữ.

b. Phân công nhiệm vụ giáo viên, (Theo mẫu 5 đính kèm).

1.3. Thông tin về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học (Theo biểu mẫu 6 đính kèm)

- Tổng số phòng học: 5 phòng. Trong đó có: 5 phòng kiên cố, 2 phòng học cho lớp 2 buổi/ngày và 3 phòng dạy bộ môn.

- Số bàn ghế 2 chỗ ngồi theo quy định: ...  bộ; so với nhu cầu: đủ.

- Số bảng chống lóa: 5 bảng/5 phòng;

- Hệ thống đèn quạt, tủ đựng hồ sơ, thiết bị dạy học một số phòng học đủ.

- Nhà trường có khu vệ sinh dành riêng cho giáo viên và học sinh, có nhà để xe.

- Giáo viên sử dụng thiết bị dạy học trong các giờ lên lớp và tự làm một số đồ dùng dạy học: Mỗi giáo viên tự làm 02 đồ dùng có chất lượng/năm, sử dụng đồ dùng sẵn có một cách triệt để sử dụng ĐDDH trên 70% số tiết dạy. Ngoài ra giáo viên còn làm bảng phụ, các phiếu học tập trong giờ dạy…

- Hoạt động của thư viện nhà trường nhà trường có phòng thư viện, phòng đọc riêng. Có sách, báo và tài liệu tham khảo.

c. Thời gian thực hiện: Trong năm học 2020-2021.

d. Biện pháp thực hiện: Thường xuyên nhắc nhở giáo viên và học sinh bảo quản cơ sở vật chất, công trình vệ sinh....

e. Nguồn kinh phí để thực hiện: Ngân sách và một phần hỗ trợ từ nguồn quỹ hội cha mẹ học sinh.

2. Thuận lợi

- Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của PGD&ĐT, Đảng ủy, UBND xã Tiến Hưng, nhà trường, sự ủng hộ của cha mẹ học sinh, Ban đại diện CMHS nhà trường.

- Ban giám hiệu có năng lực quản lý tốt, chuyên môn vững vàng.

- Đội ngũ giáo viên đều có trình độ đạt chuẩn, năng lực chuyên môn đồng đều, tiếp cận tốt công nghệ thông tin, nhiệt tình trong giảng dạy và tất cả các hoạt động;

3. Khó khăn

          Trường ở xa trung tâm thành phố nên việc đi lại tập luyện, tham gia các hội thi còn gặp khó khăn, thiếu thiết bị dạy và học. Học sinh phần lớn là con em công nhân, lao động nông nghiệp cha mẹ ít quan tâm đến việc học tập của các em. Kinh phí hỗ trợ các hội thi còn hạn chế.

II. Mục tiêu chung

1. Năm học 2020-2021 là năm học thực hiện nhiệm vụ kép với mục tiêu: vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp; vừa xây dựng kế hoạch dạy học bảo đảm hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh; tăng cường các hình thức dạy học trực tuyến, dạy học qua internet và trên truyền hình theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Đây là năm học đầu tiên triển khai Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Chương trình giáo dục phổ thông 2018) đối với lớp 1.

2. Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông đối với cấp tiểu học; đáp ứng mục tiêu giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc theo quy định của Luật Giáo dục 2019.

3. Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1 từ năm học 2020-2021 đảm bảo chất lượng, hiệu quả..

4. Đảm bảo đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, chuẩn hóa về trình độ đào tạo, đồng bộ về cơ cấu, nâng cao chất lượng theo chuẩn nghề nghiệp.

5. Tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục trong tổ. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của trường, ngành, địa phương phù hợp điều kiện nhà trường.

* Chỉ tiêu phấn đấu toàn tổ.

- Tổ: Lao động Tiên tiến

          - Tổ công đoàn:  Vững mạnh.

III. Nhiệm vụ cụ thể, chỉ tiêu và giải pháp

1. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học (Theo mẫu 7 đính kèm).

Huy động 100% trẻ 6 tuổi vào học lớp 1,

Không để học sinh bỏ học; bảo đảm huy động hết trẻ trong độ tuổi vào học tiểu học tại địa bàn; tạo mọi điều kiện và cơ hội cho trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đi học và hoàn thành chương trình lớp học.  

2. Chỉ tiêu kế hoạch

- Tỷ lệ HS hoàn thành chương trình lớp học, khen thưởng:

 

 

 

 

Lớp

 

 

  TS

  HS

                   Khen thưởng

                          HTCT

                          lớp học

 

Rèn luyện trong hè

 

 

Lưu  ban

      Khen cuối năm học

Khen đột xuất

Khen thành tích đặc biệt

Học sinh

Xuất sắc

Học sinh tiêu biểu

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

1A

34

5

14.7

16

47,1

 

 

 

 

34

100

 

 

 

 

1B

41

6

14.6

18

43.9

 

 

 

 

40

97,6

1

2,4

1

2,4

TC

75

11

14.7

34

45,3

 

 

 

 

74

98,7

1

1,3

1

1,3

 

- Tỷ lệ HS bỏ học: 0%

- Tỷ lệ HSDTTS bỏ học: 0%

- Tỷ lệ HS DTTS chưa hoàn thành chương trình lớp học: 0%.

- Chỉ tiêu vở sạch, chữ đẹp:

 

LỚP

TSHS

NỮ

VỞ

CHỮ

Chưa sạch

Sạch

Sạch - đẹp

Viết chưa đúng

Viết đúng

Viết đúng - đẹp

1A

34

16

3

8.80

21

61.8

10

29.4

2

5.9

22

64.7

10

29.4

1B

41

23

2

4.90

23

56.1

16

39.0

2

4.9

24

58.5

15

36.6

TC

75

39

5

6.6

44

58.7

26

34.7

4

5.3

46

61.3

25

33.3

 

2. Thực hiện Chương trình giáo dục

2.1. Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục

Năm học 2020-2021 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1 và Chương trình giáo dục phổ thông 2006 đối với lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5.

a) Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1

Năm học 2020-2021, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1; xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, tổ chức dạy học lớp 1 theo hướng dẫn tại Công văn số 3866/BGDĐT-GDTH ngày 26/8/2019 và các văn bản hướng dẫn chuyên môn đối với cấp tiểu học đã được Bộ GDĐT ban hành, Công văn số 3763/SGDĐT-GDTHMN ngày 27/11/2019 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn chuẩn bị tổ chức dạy học đối với lớp 1 năm học 2020-2021.

Thực hiện hiệu quả nội dung giáo dục địa phương theo hướng dẫn tại Công văn số 3536/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019 của Bộ GD&ĐT, Kế hoạch số 1074/KH-SGDĐT ngày 27/4/2020 của Sở GD&ĐT vể việc biên soạn tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Phước lớp 1, trong đó thực hiện tích hợp nội dung giáo dục địa phương vào dạy học các môn học, hoạt động trải nghiệm theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp tiểu học.

Xây dựng kế hoạch giáo dục tổ khối, kế hoạch dạy học môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế trên cơ sở bảo đảm mục tiêu, nội dung đáp ứng yêu cầu cần đạt theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

- Điều chỉnh nội dung dạy học theo các chủ đề học tập phù hợp với đối tượng học sinh; không cắt xén cơ học mà tập trung vào đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động giáo dục sao cho nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu quả nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.

- Xây dựng kế hoạch giáo dục đảm bảo phân bổ hợp lý giữa các nội dung giáo dục, giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập, yêu cầu cần đạt của chương trình; tạo điều kiện cho học sinh được học tập các môn học tự chọn và tham gia các hoạt động giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện ở tiểu học. Thời khóa biểu thực hiện một cách khoa học, đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa các nội dung dạy học và hoạt động giáo dục, phân bổ hợp lý về thời lượng, thời điểm trong ngày học và tuần học phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học.

- Chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, giá trị sống, kĩ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh. Tăng cường các hoạt động thực hành, hoạt động trải nghiệm, rèn kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh.

d) Thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, theo quy định tại Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 quy định về việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông. Huy động các nguồn lực hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh thuộc chế độ chính sách, học sinh dân tộc thiểu số.

đ) Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học.         

2.2. Ðổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá học sinh tiểu học

a) Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học

Thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

 Tích cực tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại các tổ chuyên môn trong trường và cụm trường; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học theo hướng dẫn tại Công văn số 1315/BGDĐT-GDTH ngày 16/4/2020.

b) Tiếp tục thực hiện đổi mới đánh giá học sinh tiểu học

Đối với học sinh lớp 1 thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, được đánh giá theo quy định tại Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT.

 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý kết quả giáo dục và học tập của học sinh để giảm áp lực về hồ sơ, sổ sách, dành nhiều thời gian cho giáo viên quan tâm đến học sinh và đổi mới phương pháp dạy học.

Thực hiện bàn giao kết quả giáo dục cuối năm học một cách nghiêm túc, phù hợp với từng nhóm đối tượng, kiên quyết không để học sinh “ngồi nhầm lớp”; thực hiện khen thưởng học sinh thực chất, đúng quy định, tránh tùy tiện, máy móc, khen tràn lan gây bức xúc cho cha mẹ học sinh và dư luận xã hội.

2.3. Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh, Tin học

a) Dạy học tiếng Anh:

Tiếp cận, thực hiện chương trình môn tiếng Anh tự chọn lớp 1 trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 một cách linh hoạt, phù hợp.

           Khuyến khích thực hiện xã hội hóa theo tinh thần tự nguyện trong dạy học tiếng Anh để tăng cường thời lượng học tiếng Anh; làm quen tiếng Anh qua môn Toán, môn Khoa học, truyện đọc tiếng Anh và các hoạt động trải nghiệm; tạo các sân chơi, giao lưu tiếng Anh; phát động phong trào giáo viên cùng tham gia học tiếng Anh với học sinh.

c) Dạy học tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số

- Đối với lớp 1 tập trung tối đa thời lượng để dạy tiếng Việt và tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số;

  - Căn cứ vào điều kiện thực tế, thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số đảm bảo cho học sinh đạt chuẩn năng lực tiếng Việt của mỗi khối lớp và của cả cấp học. Xây dựng môi trường giao tiếp tiếng Việt cho học sinh qua các hoạt động dạy học tiếng Việt trong các môn học và hoạt động giáo dục. Đồng thời, thực hiện tốt công tác xã hội hoá; tham mưu với chính quyền địa phương thực hiện chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên, khích lệ học sinh chuyên cần tới trường, đảm bảo quyền bình đẳng giữa các học sinh.

2.4. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống; tổ chức các hoạt động trải nghiệm

Xây dựng kế hoạch dạy học các môn học, kế hoạch phù hợp với thực tiễn và tâm sinh lý học sinh. Thực hiện dạy học gắn kết giữa lý thuyết với thực hành; tăng cường các hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống của học sinh. Tăng cường thực hiện tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khoá theo hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm theo hướng dẫn tại Công văn số 3535/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019; tích hợp vào các hoạt động giáo dục nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, giáo dục kĩ năng sống, kĩ năng tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại, bạo lực, kĩ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học, ứng phó kịp thời với diễn biến dịch Covid-19… cho học sinh.

Học sinh, tham gia múa dân vũ thể thao sân trường (thay cho việc tập thể dục đầu giờ, giữa giờ).

Chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện dạy học trực tuyến đảm bảo thực hiện đúng, có chất lượng, hiệu quả, nội dung dạy học theo quy định; Tiếp tục triển khai thực hiện việc dạy học qua internet, trên truyền hình theo hướng dẫn tại Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 của Bộ GDĐT.

2.5.  Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tiểu học đảm bảo đủ về số lượng, chuẩn hóa về trình độ đào tạo, đồng bộ về cơ cấu, nâng cao chất lượng theo chuẩn nghề nghiệp

 Đội ngũ giáo viên, theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên bảo đảm thực chất, gắn với thi đua, khen thưởng để tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo gắn bó với nghề; tiếp tục thực hiện chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo Luật Giáo dục năm 2019; rà soát công tác quản lý biên chế, tuyển dụng giáo viên theo chuẩn về trình độ đào tạo; bảo đảm số lượng, cơ cấu và chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

2.6. Tập huấn, bồi dưỡng có hiệu quả đội ngũ giáo viên về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tham gia tập huấn Chương trình giáo dục phổ thông 2018 phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị và xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường trong năm 2020; gắn nội dung bồi dưỡng thường xuyên với nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn trong, tổ khối, trường.

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn và hướng dẫn giáo viên trong tổ, nhóm chuyên môn tham gia cùng xây dựng kế hoạch cá nhân, kịp thời phát hiện thuận lợi, khó khăn và đề xuất những biện pháp giải quyết khó khăn về chuyên môn, nghiệp vụ khi thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới.

2.7. Các hội thi của giáo viên

1. Tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi”, Hội thi “Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi” cấp trường, cấp thành phố, cấp tỉnh theo Thông tư số 22/2019/TT-BGD&ĐT ngày 20/12/2019 của Bộ GD&ĐT. Tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp trường vào tháng 11, bình xét GVCNG vào tháng 3/2021.

2.8. Các hội thi của học sinh

- Tham gia Giao lưu Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số cấp trường, thành phố. Tham gia những hoạt động phát triển năng lực học sinh về các lĩnh vực giáo dục: liên hoan tiếng hát dân ca, giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông, kể chuyện đạo đức. trên cơ sở tự nguyện của phụ huynh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh trong tổ khối, nhà trường.

3. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục tiểu học

         Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại đơn vị, đặc biệt việc triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mà trọng tâm là thực hiện đối với lớp 1.

 Thực hiện truyền thông, tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới về giáo dục và đào tạo.

4. Công tác phối hợp

     4.1. Tổ chức công đoàn: Đẩy mạnh hoạt động công đoàn trong việc tham gia công tác chuyên môn, quản lý, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên công đoàn.

-  Cùng với với nhà trường thực hiện các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.

- 100% Công đoàn viên thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của nhà nước, quy định của ngành, nội quy của nhà trường.

    4.2. Đội TNTPHCM: Tập trung giáo dục học sinh thực hiện tốt 5 Điều Bác Hồ dạy. Xây dựng tiêu chí thực hiện tốt “5 Điều Bác Hồ dạy”thông qua nội dung công việc cụ thể gắn với nhiệm vụ của từng sao nhi đồng.

- Chỉ tiêu đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ : theo chỉ tiêu của Hội đồng Đội thành phố .

    4.3. Ban đại diện CMHS:

 - Phối hợp chặt chẽ với lớp trong công tác giáo dục học sinh. Cùng lớp, tổ khối thực hiện tốt chủ đề năm học và các cuộc vận động lớn.

- Tổ chức tốt các cuộc họp CMHS đầu năm. Vận động các nhà hảo tâm tham gia công tác xã hội hoá giáo dục, hỗ trợ về tinh thần, vật chất xây dựng nhà trường.

IV. Tổ chức thực hiện

2.  Đối với tổ chuyên môn

Căn cứ theo kế hoạch nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động cho tổ, ký duyệt kế hoạch giảng dạy cho tổ viên, tổ chức thao giảng dự giờ, sinh hoạt chuyên đề theo theo quy định

Tham gia học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, chủ động xây dựng, triển khai và thực hiện tốt  nhiệm vụ được giao.

Làm việc có khoa học, có chương trình và báo cáo kịp thời cho lãnh đạo cũng như cấp trên đúng kỳ hạn.

Khắc phục mọi khó khăn hoàn thành các nhiệm vụ công tác được giao có chất lượng và hiệu quả cao. Thực hành tiết kiệm, không gây phiền hà sách nhiễu, tiêu cực trong công việc; Thực hiện tốt quy chế văn hoá nơi công sở, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế làm việc và tham gia tích cực các hoạt động của nhà trường, địa phương. Thực hiện tốt các quy định do thủ trưởng đơn vị ban hành.

- Đánh giá xếp loại học sinh đúng theo TT 27.

Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 của tổ khối 1 trường tiểu học Tiến Hưng B. Kế hoạch này đã được tập thể giáo viên trong tổ đóng góp ý kiến, chỉnh sửa và đi đến thống nhất cao trước khi ban hành. Đây là cơ sở để tập thể tổ khối phấn đấu thực hiện trong năm học 2020 - 2021.

 

   Phê duyệt của Phòng BGH                     Tiến Hưng, ngày 12 tháng 10 năm 2020

(Ghi ý kiến, ký tên và đóng dấu)                                TỔ KHỐI TRƯỞNG

                                                                         

 

 

 

                                          

                                                                           Đinh Thị Thanh Tâm 

Tin Mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 90
  • Trong tuần: 233
  • Tất cả: 22109
2015 © Trường Tiểu Học Tiến Hưng B
Chịu trách nhiệm: Hiệu trưởng Mai Văn Mẫn
Địa chỉ: Xã Tiến Hưng - TP Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước
Thiết kế bởi VNPT Bình Phước