KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC: 2020-2021; TỔ KHỐI 4+5

 

 TRƯỜNG TIỂU HỌC TIẾN HƯNG B

Tổ khối: 4+5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tiến Hưng, ngày 30 tháng 10 năm 2020.

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KHỐI 4+5

TRƯỜNG TIỂU HỌC TIẾN HƯNG B NĂM HỌC 2020 - 2021Chủ đề năm học:

Tập thể CB-GV-NV-HS và CMHS trường tiểu học Tiến Hưng B quản lý, giảng dạy và học tập theo các tiêu chí của Trường học thân thiện, học sinh tích cực

 

Căn cứ vào Kế hoạch số 19/KH-THTHB Trường Tiểu học Tiến Hưng B, Ngày16/10/2020 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Tiến Hưng B.

Căn cứ vào tình hình thực tế của tổ, của trường, tình hình phát triển trên địa bàn xã Tiến Hưng, đồng thời dựa trên kết quả đã đạt được và những tồn tại trong năm học qua. Tổ khối 4,5 có kế hoạch thực hiện trong năm 2020 - 2021 như sau:

I. Bối cảnh giáo dục của địa phương và nhà trường:

1. Bối cảnh bên ngoài

1.1. Thời cơ:

- Phong trào giáo dục địa phương phát triển.

- Sự hoàn thiện của các văn bản pháp quy về công tác giáo dục.

- Chủ trương xã hội hoá giáo dục cũng góp phần tạo nên nhà trường được phát triển toàn diện.

- Phòng giáo dục và đào tạo thành phố thường xuyên tổ chức các chuyên đề, thao giảng; hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi. Đây cũng là cơ hội tốt cho giáo viên được học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau nhằm nâng cao tay nghề của bản thân.

- Ban đại diện CMHS luôn sát cánh và ủng hộ nhiệt tình về mặt tinh thần đối với các phong trào của nhà trường.

- Công nghệ thông tin và các công nghệ khác không ngừng phát triển với các phần mềm tiện ích hỗ trợ cho việc quản lý và dạy học ngày càng tốt hơn.

- Trường nằm trên địa bàn xã nông thôn mới nên được hỗ trợ rất nhiều về cơ sở vật chất.

1.2. Thách thức

- Đội ngũ giáo viên được đào tạo, giảng dạy theo hướng “trang bị kiến thức cho học sinh” nay chuyển sang dạy học theo định hướng “Phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh”; giáo viên kiêm nhiệm công việc, một số giáo viên gặp khó khăn đổi mới phương pháp dạy học.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị xuống cấp; trường xa khu trung tâm, giao thông đi lại khó khăn.

-Một số phụ huynh kinh tế còn khó khăn, chưa quan tâm đến việc học tập của con em

2. Bối cảnh bên trong:

2.1. Điểm mạnh:

- Ban Giám Hiệu nhà trường quan tâm, giúp đỡ. Giáo viên trong khối đoàn kết, cùng giúp nhau tiến bộ. Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn, giảng dạy với tinh thần nhiệt tình, tự giác.

- Được sự quan tâm của PGD&ĐT thành phố, chính quyền địa phương. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các đoàn thể của địa phương đối với nhà trường, sự quan tâm của các cấp, các ngành. Đặc biệt là sự quan tâm của Hội cha mẹ học sinh.

2.2. Điểm yếu:

- Địa bàn nhà trường xa trung tâm, giao thông đi lại khó khăn.

- Năng lực chuyên môn của giáo viên chưa đồng đều; chưa sáng tạo trong công việc, đổi mới phương pháp dạy học chưa rõ nét. Ứng dụng công nghệ thông tin và các phần mềm tiện ích hỗ trợ cho việc quản lý và dạy học chưa đạt hiệu quả cao.

- Kỹ năng sống của học sinh còn hạn chế.

- Một số CMHS có hoàn cảnh khó khăn, lo kinh tế gia đình nên chưa quan tâm sâu sát đến việc học của học sinh.

3. Định hướng xây dựng kế hoạch của tổ:

Xây dựng lớp học an toàn, thân thiện, bình đẳng, kỷ cương; nâng cao chất lượng giáo dục; giáo viên tích cực, sáng tạo; học sinh có cơ hội học tập, phát triển năng lực và phẩm chất, yêu thích đi học, cảm nhận mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

II. Mục tiêu giáo dục của tổ khối:

1. Mục tiêu chung:

- Đẩy mạnh việc thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục phổ thông theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

- Giáo dục nhà trường nói chung và tổ khối nói riêng tiếp tục khẳng định là niềm tin của gia đình và xã hội, làm cho học sinh thích học, thích đi học, mỗi ngày đến trường là một ngày vui; tập trung xây dựng tổ tiên tiến, hiện đại và hội nhập, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm công dân của học sinh đối với cộng đồng, xã hội; gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục truyền thống văn hóa, giáo dục thể chất; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, đánh giá; tiếp tục đổi mới công tác quản lý và phát triển của giáo viên.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Chương trình giáo dục phổ thông đặt ra 3 yêu cầu cơ bản cần đạt về phẩm chất và năng lực, đó là:

+ Hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất chủ yếu như yêu đất nước, yêu con người; chăm học, chăm làm, trung thực, trách nhiệm.

+ Hình thành và phát triển cho học sinh những năng lực cốt lõi (năng lực chung cho tất cả các môn học và hoạt động giáo dục góp phần hình thành, phát triển năng lực tự chủ, tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo…) và năng lực đặc biệt (năng khiếu) của học sinh.

+ Là căn cứ để xây dựng chương trình môn học, soạn bài dạy và tổ chức dạy học, đánh giá kết quả giáo dục học sinh, … phải dựa trên yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi.

- Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực.

- Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ, nâng cao kiến thức trình độ chuyên môn, đổi mới sinh hoạt chuyên môn tổ.

- Tạo không khí làm việc thân thiện, dân chủ; phát huy năng lực, sở trường, khả năng sáng tạo của giáo viên, thực hiện tốt văn hóa công sở.

III. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

    1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh:

     Thực hiện phong trào “Giữ vở sạch, viết chữ đẹp” một cách thiết thực, nhẹ nhàng, hiệu quả, trong đó đề cao vai trò của giáo viên trong rèn luyện chữ viết cho học sinh.
    2. Ðổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá học sinh tiểu học:
    a) Đổi mới phương pháp dạy học:

    Tiếp tục thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” theo Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 của Bộ GDĐT.

     Tăng cường tổ chức các trò chơi học tập; cho học sinh múa, hát và thể dục giữa tiết học để tránh sự đơn điệu và lặp đi lặp lại. Trong quá trình dạy học, giáo viên có thể cho học sinh nắm nghĩa của một số từ để giúp học sinh tích cực hóa vốn từ. Quan tâm đến các kĩ năng đọc hiểu, nói; cho phép giáo viên thay đổi ngữ liệu trong bài học để phù hợp với thực tế của học sinh. Tạo cơ hội cho học sinh được hoạt động, luyện tập, củng cố các kiến thức, kĩ năng đã học, đặc biệt là tăng cơ hội cho học sinh được luyện đọc, luyện viết, đặt câu.

    b) Đổi mới đánh giá học sinh:
    Tiếp tục thực hiện đổi mới đánh giá học sinh theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

    c) Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học:

    Thực hiện dạy học gắn kết giữa kiến thức được học với vận dụng vào cuộc sống;  tăng cường các hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống của học sinh. Lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, xây dựng thói quen hình thành nhân cách; tăng cường giáo dục pháp luật; giáo dục nhận thức về quyền của trẻ em; bình đẳng giới; phòng chống tai nạn thương tích; chú trọng giáo dục kĩ năng sống; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học; tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; bảo vệ môi trường; phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, giáo dục an toàn giao thông…
    3.Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn:

    Xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân đối với từng học sinh khuyết tật và loại tật, mức độ tật cụ thể, trong đó học sinh học hòa nhập được học tập và đánh giá theo kế hoạch giáo dục cá nhân.

    Xây dựng kế hoạch phối hợp, kèm cặp giáo dục học sinh; kịp thời động viên, chia sẻ giúp các em có ý thức vươn lên trong học tập.

IV. Nội dung thực hiện chương trình giáo dục

1. Chương trình môn học

    1.1. Kế hoạch:

     Căn cứ Khung phân phối chương trình giáo dục hiện hành của Bộ Giáo dục, các văn bản hướng dẫn đổi mới hoạt động chuyên môn của Trường TH Tiến Hưng B ban hành kế hoạch dạy học cho các môn học như sau: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Khoa học, Kĩ thuật, Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tiếng Anh, Tin học.

    Đảm bảo việc rà soát, điều chỉnh phân phối chương trình trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng và thái độ của cấp học trong chương trình giáo dục theo hướng tinh giảm, tăng cường phát triển các kĩ năng trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ trong Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học tại Công văn số 7975/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2009, xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế theo khung thời gian 35 tuần thực học (học kỳ I: 18 tuần, học kỳ II: 17 tuần).

    Tổ chuyên môn có trách nhiệm xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học, thiết kế tiến trình dạy học trong mỗi môn học với các nội dung, các chủ đề dạy học, các chủ đề tích hợp theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

    Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh của tổ phải phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh; tất cả đều được thể hiện trong biên bản họp tổ và được Hiệu trưởng duyệt trước khi thực hiện.

    1.2. Quy định thời gian học:

Học kì I: bắt đầu từ ngày 07/09/2020 đến hết ngày 15/01/2021.

- Học kì II: bắt đầu từ ngày 18/01/2021 đến hết ngày 24/5/2021.

    1.3. Quy định số tiết dạy: (Đính kèm phụ lục 1)

2. Các hoạt động giáo dục:

    2.1. Bồi dưỡng học sinh có năng khiếu:

- Tổ khối thực hiện chỉ đạo của phó hiệu trưởng công tác bồi dưỡng học sinh có năng khiếu:

+ Tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, phân công giáo viên trong tổ dạy, lên thời khóa biểu, kiểm tra giáo án của giáo viên trong tổ.

+ Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác bồi dưỡng của tổ, của giáo viên dạy.

+ Cùng với giáo viên trong tổ xây dựng, thực hiện các chuyên đề đến công tác bồi dưỡng học sinh.

- Tổ chuyên môn:

+ Cùng giáo viên xây dựng chương trình bồi dưỡng từng bộ môn của tổ và theo dõi tiến độ chương trình bồi dưỡng của giáo viên.

+ Theo dõi chất lượng các lớp bồi dưỡng nhằm đảm bảo chất lượng đội tuyển, đánh giá đề xuất lựa chọn, bổ sung học sinh.

- Giáo viên bồi dưỡng học sinh:

+ Lập danh sách câu lạc bộ học sinh năng khiếu theo các môn.

+ Thực hiện đúng theo thời khoá biểu đã phân công.

+ Giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh phải có giáo án, kiểm tra vào thứ 6 hàng tuần. Giáo viên cần lựa chọn nội dung, phương pháp bồi dưỡng tốt nhất để bồi dưỡng học sinh đạt kết quả cao nhất.

- Thời gian thực hiện: Dạy vào buổi chiều theo lịch của nhà trường.

    2.2. Hỗ trợ học sinh hạn chế:

    Yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lập danh sách học sinh còn hạn chế đối với môn Tiếng Việt, Toán. Tổ trưởng phân công giáo viên có trình độ chuyên môn tốt, nhiệt tình, kiên trì để hỗ trợ học sinh còn hạn chế.

    Các môn học khác có học sinh còn hạn chế giáo viên dạy có trách nhiệm hỗ trợ học sinh ngay trong giờ học, giờ truy bài.

- Tổ trưởng trực tiếp chỉ đạo công tác hỗ trợ học sinh còn hạn chế, cụ thể:

+ Tổ chức thực hiện kế hoạch hỗ trợ, phân công giáo viên dạy.

+ Trực tiếp theo dõi, kiểm tra công tác hỗ trợ học sinh còn hạn chế.

- Tổ theo dõi kết quả tiến bộ của học sinh còn hạn chế ở các môn học qua từng tháng, học kỳ, có giải pháp hỗ trợ học sinh còn hạn chế.

- Giáo viên hỗ trợ học sinh còn hạn chế:

+ Lập danh sách học sinh còn hạn chế do mình phụ trách , theo dõi sự tiến bộ của các em từ ý thức và quả kết quả học tập trong các giờ học.

+ Có trách nhiệm phối hợp với giáo viên chủ nhiệm và gia đình học sinh thường xuyên động viên, khuyến khích các em học sinh tạo sự cố gắng thực sự trong học tập và rèn luyện ý thức đạo đức, nhằm kịp thời khắc phục tình trạng học sinh yếu kém.

- Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn theo dõi sát, hướng dẫn phương pháp học tập, tổ chức truy bài đầu giờ, phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh để giúp đỡ học sinh yếu kém tiến bộ; thực hiện đôi bạn cùng tiến, nhóm bạn học tập.

Thời gian thực hiện: Trong các tiết học, các giờ truy bài. Hỗ trợ trong các tiết học buổi thứ hai trong ngày.

 

Khối

Nội dung bồi dưỡng

Giáo viên phụ trách

4

Môn Toán, Tiếng Việt

 Nguyễn Thị Đào, Phạm Thị Hồng Vỹ

5

Môn Toán, Tiếng Việt

 Hà Thị Thảo Phan Thị Hoa

3. Tham gia các hội thi:

    3.1. Đối với giáo viên:

STT

Nội dung

  Đào

  Vỹ

 Hoa

  Vân

Nguyệt

    TC

1

GV dạy giỏi

 

 

 

 

 

 

 

Cấp trường

x

x

 

x

x

4

 

Cấp thành phố

x

x

 

x

x

4

 

Cấp tỉnh

 

 

 

 

 

 

2

Giáo viên CNG

 

 

 

 

 

 

 

Cấp trường

x

x

 

x

 

3

   

3.2. Đối với học sinh:

STT

Nội dung các hội thi

4A

4B

TC

5A

5B

TC

TC cả khối

1

HS giao lưu dân tộc

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp trường

1

1

2

 

 

 

2

 

Cấp thành phố

 

1

1

 

 

 

1

2

Vở sạch chữ đẹp

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp trường

2

2

4

2

2

4

8

3

HS thi Hội khỏe phù đổng

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp trường

3

4

7

5

5

10

17

 

Cấp Thị

1

1

2

2

2

4

6

4

Nét vẽ mầm xanh

2

2

4

2

2

4

8

5

Kể chuyên

2

1

3

1

1

4

7

4.Hoạt động trải nghiệm, ngoài giờ lên lớp: (Đính kèm phụ lục 2)

5. Các câu lạc bộ

     Giáo viên lựa chọn học sinh ở từng bộ môn nhận thức tốt, có năng khiếu ở tất cả các khối lớp để thành lập các câu lạc bộ:

Câu lạc bộ Toán tuổi thơ.

Câu lạc bộ em yêu Tiếng Việt.

Câu lạc bộ Tiếng Anh.

Nhóm bạn yêu thích hội họa.

Thành lập các Câu lạc bộ và phân công giáo viên phụ trách như sau:

 Khối

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Mĩ thuật

4

Phạm T Hồng Vỹ

Nguyễn Thị Đào

Tống Hồng Ngọc

Nguyễn T Thùy Vân

5

Hà Thị Thảo

Phan Thị Hoa

Tống Hồng Ngọc

Nguyễn T Thùy Vân

6. Các hoạt động ngoại khóa.

     Tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kĩ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GDĐT quy định về Quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

    Tổ chức các loại hình hoạt động trải nghiệm gồm:

    + Sinh hoạt dưới cờ gồm hoạt động nghi lễ và các hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường, nói chuyện truyền cảm hứng; truyền thông các vấn đề xã hội như tuyên truyền các dịch bệnh, tuyên truyền chủ đề hoạt động tháng.

    + Sinh hoạt tập thể gồm tổ chức các hoạt động hành chính, sinh hoạt tập thể theo chủ đề (theo chương trình nhà trường) sinh hoạt tập thể hàng tuần, các hoạt động chung của tập thể lớp (tham quan, thi đua học tập giữa các tổ học sinh...). Ngoài ra có thể tổ chức các hoạt động truyền thông, các thông điệp; triển khai các phong trào của nhà trường.

    + Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chủ đề. Hoạt động ngoài giờ lên lớp thường xuyên và hoạt động ngoài giờ lên lớp định kỳ.

    * Hình thức tổ chức sinh hoạt thường xuyên được thực hiện đều đặn từng tuần, thực hiện ở trường và cả ở nhà với nhiệm vụ trải nghiệm được giao như nhau đến từng học sinh.

    * Hoạt động ngoài giờ lên lớp định kỳ: Giáo dục thông qua các hoạt động văn hoá - thể thao và vui chơi: Các hội thao, hội thi, sân chơi, ngày hội của học sinh.

    Tăng cường lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống; học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo, giáo dục phòng chống các tệ nạn xã hội, an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường; giáo dục an toàn giao thông,... thông qua các hoạt động trải nghiệm trong nhà trường.

    Tổ chức tốt việc cho học sinh trải nghiệm ngay trong nhà trường và tại địa phương, học sinh có bài thu hoạch sau khi được trải nghiệm.

* Tổ chức thực hiện:

     Tổ trưởng xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong và ngoài nhà trường.

     Tổ tham mưu với ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch phối hợp Ban ĐDCMHS về tổ chức hoạt động trải nghiệm cho tất cả học sinh toàn trường theo kế hoạch thời gian năm học của trường.

     Tổ phối hợp với Tổng phụ trách Đội của trường xây dựng kế hoạch cụ thể về hoạt động trải nghiệm, trình Ban giám hiệu và BĐDCMHS trường phê duyệt kế hoạch thực hiện.

    Giao nhiệm vụ cho giáo viên chủ nhiệm các lớp trong khối phối hợp với Ban ĐDCMHS lớp, giáo viên bộ môn thực hiện các hoạt động trải nghiệm.

V. Khung thời gian hoạt động trong ngày:

 

KHUNG HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY

Buổi sáng

Thời gian

Hoạt động

7h00-7h10

10 phút

Tập thể dụ buổi sáng

7h10-7h50

40 phút

Tiết 1

7h50-8h30

40 phút

Tiết 2

8h30-9h10

40 phút

Tiết 3

9h10-9h30

20 phút

Ra chơi

9h30-10h10

40 phút

Tiết 4

Buổi trưa

10h20 - 11h00

Ăn trưa

11h -11h30

Vui chơi

11h30 - 14h 30

Ngủ trưa

Buổi chiều

14h20

40 phút

Tiết 1

15h 00

20 phút

Ra chơi

15h20-16h00

40 phút

Tiết 2

16h00-16h40

40 phút

Tiết 3

16h40

Tan học

VI. Kế hoạch tổng hợp của năm học:

Đính kèm (phụ lục 4)

VII. Tổ chức thực hiện

4.1. Công tác quản lý, chỉ đạo:

    4.1.1. Đối với Tổ trưởng:

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo hoạt động giáo dục, cùng mọi người trong tổ thực hiện chung mọi công việc.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức dạy các môn tự chọn, kĩ năng sống.

- Thực hiện các hoạt động hội thi, phong trào thi đua dạy tốt học tốt trong năm học.

- Tham mưu tiêu chí thi đua trong nhà trường.

- Phân công giáo viên chủ nhiệm lớp và giảng dạy các môn học và các hoạt động giáo dục trong tổ.

    4.1.2. Đối với tổ phó:

- Cùng tổ trưởng quản lý chỉ đạo các hoạt động của tổ

- Cùng tổ trưởng xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp; kế hoạch bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, phụ đạo học sinh còn hạn chế và các hoạt động khác có liên quan đến giáo dục.

- Cùng các giáo viên trong tổ hoạt động theo đúng Điều lệ trường Tiểu học.

- Cùng tổ trưởng kiểm tra các hoạt động liên quan đến chuyên môn.

- Hàng tháng họp thống nhất các nội dung chuyên môn.

- Cùng tổ trưởng duyệt tất các kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, chuyên đề của tổ trong năm học.

    4.1.3. Đối với giáo viên:

- Chịu trách nhiệm giảng dạy theo sự phân công của Hiệu trưởng.

- Thực hiện nghiêm túc mội quy chế chuyên môn.

- Chịu trách nhiệm chất lượng của lớp, môn giảng dạy.

- Kết hợp với nhà trường, liên đội tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong và ngoài nhà trường.

- Tích cực tự trau rồi chuyên môn, nghiệp vụ.

- Tham gia đầy đủ các buổi chuyên đề do các cấp tổ chức.

4.2. Yêu cầu:

- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ để phát hiện, điều chỉnh những việc chưa hợp lý và tuyên dương những cá nhân,  trong tổ khối tích cực, sáng tạo.

- Thông qua công tác kiểm tra để rút kinh nghiệm, hướng dẫn, điều chỉnh kịp thời cho tất cả cá nhân, trong tổ khối về việc thực hiện nhiệm vụ.

4.3. Biện pháp thực hiện:

- Thường xuyên  theo dõi, nhắc nhở thực hiện theo kế hoạch để kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế nhằm giúp các thành viên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

4.4. Chỉ tiêu phấn đấu:

- 100% các bộ phận được kiểm tra ít nhất 1 lần/năm.

4.5. Chế độ thông tin, báo cáo:

- Để việc quản lí học sinh được chặt chẽ, giáo viên cần cập nhật danh sách học sinh theo lớp trên hệ thống Edu vào đầu năm học.

- Cập nhật kịp thời các hoạt động, thông tin của nhà trường trên trang Web.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kì và đột xuất.

Trên đây là kế hoạch giáo dục năm học 2020 - 2021 của tổ khối 4+5 trường Tiểu học Tiến Hưng B. Kế hoạch này đã được tập thể GV trong khối đóng góp ý kiến, chỉnh sửa và đi đến thống nhất cao. Đây là cơ sở để tổ khối, xây dựng kế hoạch chi tiết, khả thi, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021. Trong tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các thành viên trong tổ chủ động ý kiến để được hướng dẫn, điều chỉnh, bổ sung kịp thời./.

 

 

 

Nơi nhận:                                                                     Tổ Trưởng

- BGH nhà trường;

- GV trong tổ;

- Lưu tổ khối.                                                                    

 

                                                                                 

 

PHÊ DUYỆT CỦA BGH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin Mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 9
  • Trong tuần: 84
  • Tất cả: 28053
2015 © Trường Tiểu Học Tiến Hưng B
Chịu trách nhiệm: Hiệu trưởng Mai Văn Mẫn
Địa chỉ: Xã Tiến Hưng - TP Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước
Thiết kế bởi VNPT Bình Phước