KẾ HOẠCH AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2021

 

UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG TH TIẾN HƯNG B                            Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

 

      Số:  64/ KH- THTHB                                       Tiến Hưng, ngày 22  tháng 3 năm 2021        

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông

Năm 2021

 

Thực hiện Kế hoạch số 244/KH-SGDĐT ngày 24/32021 của Phòng giáo dục &ĐT thành phố Đồng Xoài về việc phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, ATGT trong ngành giáo dục năm 2021;

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị. Trường TH Tiến Hưng B tiến hành  xây dựng kế hoạch triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông tại trường như sau:

I. Mục đích

1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông trong các trường học.

2. Ngăn chặn, đẩy lùi các vi phạm an toàn giao thông trong học sinh, góp phần thực hiện hiệu quả an toàn giao thông năm 2021.

II. Yêu cầu

        1. Bám sát nội dung, yêu cầu của  công văn của Phòng giáo dục &ĐT thành phố Đồng Xoài v/v triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông năm 2021. 

2. Kết hợp giáo dục chính khóa với các hoạt động ngoại khóa, lồng ghép giáo dục an toàn giao thông với các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn của Ngành và các hoạt động của nhà trường.

3. Tăng cường phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức trong trường, đặc biệt là các tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh.

4. Tổ chức họp với phụ huynh học sinh để tuyên truyền nhắc nhở và ký cam kết việc đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy.

III. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

1. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ

- Giáo dục học sinh nắm vững các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, trọng tâm là: các quy tắc giao thông đường bộ phù hợp với từng cấp học; quy định về đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy; quy định về điều kiện được điều khiển mô tô, xe gắn máy; quy định về nồng độ cồn trong máu hoặc trong hơi thở khi điều khiển mô tô, xe gắn máy.

- Phổ biến cho học sinh các kiến thức về bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông; cảnh báo các lỗi vi phạm thường mắc phải, nguy cơ tai nạn và hậu quả phải gánh chịu khi vi phạm.

- Giáo dục, nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong học sinh.

- Nếu đi xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm và chấp hành đúng luật giao thông đường bộ.

- Đi xe đạp không không lạng lách, không đi hàng hai, hàng ba, không chở quá số người quy định khi tham gia giao thông.

2. Một số khẩu hiệu tuyên truyền  an toàn giao thông  trong các nhà trường, cụ thể như sau:

 “Thiết lập trật tự kỷ cương giao thông”; “An toàn giao thông – trách nhiệm của mỗi người”; “Tuân thủ quy định tốc độ khi lái xe”; “Điều khiển xe đi đúng phần đường, làn đường”; “Hãy nói không với rượu, bia khi tham gia giao thông”; “Đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy”;  “Ứng xử thân thiện và văn hóa khi tham gia giao thông”; “Chấp hành nghiêm túc mọi quy định của pháp luật về giao thông”.

IV. Nhiệm vụ trọng tâm

1. Nhiệm vụ của Chi Bộ và Ban Giám Hiệu

a. Chi Bộ

- Chỉ đạo nhà trường lập kế hoạch cụ thể và triển khai đến tận các đoàn thể, giáo viên và học sinh trong toàn trường.

b. Ban Giám Hiệu

- Làm tốt công tác tuyên truyền luật giao thông đường bộ, đường thủy. Tạo điều kiện có thể để các bộ phận hoạt động đạt hiệu quả.

        - Tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp về các hành vi bị cấm khi tham giao thông, về nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông và các kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

- Phối hợp với các ban, ngành liên quan tham mưu cho Uỷ ban nhân dân xã, Ấp 4,7  ban hành các quy định và điều kiện đảm bảo cho công tác giáo dục an toàn giao thông cho học sinh trên địa bàn.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn các bộ phận đoàn thể trong nhà trường, triển khai thực hiện hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; chỉ đạo quyết liệt việc nghiêm cấm học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên các phương tiện, kể cả xe đạp điện, quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu bộ phận đoàn thể  trong việc triển khai và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

- Tổ chức, tạo điều kiện cho giáo viên tham gia tập huấn đầy đủ, lồng ghép giảng dạy về trật tự an toàn giao thông đang thực hiện và kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định hiện hành.

- Tăng cường kiểm tra, đánh giá, đôn đốc thực hiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng và xử lý kỷ luật nghiêm các trường hợp vi phạm.

2. Nhiệm vụ của các bộ phận đoàn thể trong nhà trường

a. Đối với công đoàn cơ sở

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa cho giáo viên theo kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Lập danh sách CB – GV –NV trong trường đăng ký thực hiện tốt an toàn giao thông và ký cam kết, cuối năm đưa vào bình xét thi đua.

- Hỗ trợ nhà trường trong việc biểu dương khen thưởng.

b. Đối với Đoàn thanh niên

- Hỗ trợ BGH nhà trường quản lý học sinh sau giờ tan trường, hướng dẫn phụ huynh khi đón con em, không đứng lề đường gây ùn tắc giao thông trước cổng trường.

- Quán triệt tư tưởng cho học sinh thực hiện tốt luật giao thông đường bộ. Nắm bắt tình hình thực hiện an toàn giao thông của học sinh báo cáo về BGH nhà trường để có biện pháp giải quyết.

c.  Đối với Đội thiếu niên

- Giáo dục an toàn giao thông trong các tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần, nêu những tấm gương người tốt việc tốt và nhắc nhở, khiển trách những trường hợp vi phạm giao thông đường bộ…để học sinh các lớp rút kinh nghiệm (Nếu có)

- Nghiêm cấm không để xảy ra tình trạng học sinh không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe đạp điện, xe gắn máy.

- Có quy định cụ thể việc đội mũ bảo hiểm và việc tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông cho học sinh, xử lý kỷ luật phù hợp với những trường hợp vi phạm để răn đe, giáo dục học sinh và thông báo cho tất cả phụ huynh biết để cùng thực hiện.

- Thường xuyên mở chương trình phát thanh tuyên truyền luật giao thông đường bộ và đường thủy trong giờ ra chơi để học sinh nắm bắt kịp thời.

d. Đối với Giáo viên chủ nhiệm

- Giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở, có hình thức kiểm tra, giám sát hàng ngày đối với học sinh.

- Tổ chức họp phụ huynh học sinh cho ký cam kết với nhà trường trong việc không đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe đạp điện, xe gắn máy trong lúc tham gia giao thông.

- Đưa các tình huống xảy ra khi tham gia giao thông để học sinh thảo luận và đề ra phương án giải quyết trong các giờ sinh hoạt lớp và các hoạt động ngoại khóa.

- Căn cứ vào những quy định về an toàn giao thông nếu học sinh lớp vi phạm căn cứ vào mức độ nặng nhẹ để xếp loại hạnh kiểm cuối năm.

e. Đối với các tổ trưởng chuyên môn

- Chỉ đạo giáo viên trong tổ đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy an toàn giao thông trong trường học; lấy thái độ, hành vi về thực hiện an toàn giao thông của học sinh là tiêu chí đánh giá rèn luyện, xếp loại.

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch giảng dạy an toàn giao thông theo quy định, chỉ đạo giáo viên lồng ghép nội dung giáo dục an toàn giao thông trong các môn học và các hoạt động của tổ.

        Lưu ý: Tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần và lông ghép vào tiết sinh hoạt chủ nhiệm

Việc tổ chức tập huấn đổi mới phương pháp giảng dạy nội dung giáo dục ATGT  dự định thực hiện trong thời gian trên nhưng có thể thay đổi theo kế hoạch của Phòng GDĐT nhà trường sẽ thông báo sau.

        VI. Tổ chức thực hiện

1. Chi Bộ chỉ đạo Nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai đến tận các bộ phận đoàn thể để thực hiện.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vụ việc nghiêm trọng về an toàn giao thông xảy ra, các bộ phận cần khẩn trương báo cáo ngay về BGH nhà trường để biết và báo cáo cấp trên.

Trên đây là kế hoạch công tác giáo dục an toàn giao thông của trường TH Tiến Hưng B trong năm 2021, yêu cầu Cán bộ giáo viên, học sinh trong toàn trường nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG

Phòng GD&ĐT ( Báo cáo)

- Các bộ phận, đoàn thể, TT chuyên môn

- UBND xã,ấp (Phối hợp );

- Lưu: VT.                                                      

                                                                                                              Mai Văn Mẫn

 

 

 

 

Tin Mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 35
  • Trong tuần: 110
  • Tất cả: 28079
2015 © Trường Tiểu Học Tiến Hưng B
Chịu trách nhiệm: Hiệu trưởng Mai Văn Mẫn
Địa chỉ: Xã Tiến Hưng - TP Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước
Thiết kế bởi VNPT Bình Phước